Szkolenia z zasad wdrażania LSR oraz zasad ewaluacji i monitoringu LSR

23-05-2016

Szkolenia z zasad wdrażania LSR oraz zasad ewaluacji i monitoringu LSR

Zapraszamy Zarząd, Radę i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie" na szkolenia, które odbędą się dnia 3 czerwca 2016r., Brzozówka, ul. Gruszowa 44:

- Szkolenie z zasad wdrażania LSR – godz. 15.00 (Zarząd, Rada i pracownicy biura LGD). Tematyka obejmie: konstrukcja LSR, cele i priorytety, wskaźniki, zasady wdrażania poszczególnych działań, plan komunikacji, plan szkoleń

- Szkolenie z zasad ewaluacji i monitoringu LSR – godz. 16.00 (pracownicy biura LGD). Tematyka obejmie: zasady ewaluacji LSR, zasady monitoringu LSR, dyskusja nad ostatecznym kształtem wskaźników LSR.

Prosimy o obecność.

Umowa podpisana!

20-05-2016
19 maja 2016 roku w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyła się uroczystość podpisania umów o warunkach i sposobie realizacji strategii i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
autor zdjęć: Andrzej Goinski
źródło pochodzenia zdjęć: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD

12-05-2016

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Podgrodzie toruńskie" w dniu 3 czerwca 2016 r. od godz. 13.00 w Brzozówce (gm. Obrowo) ul. Gruszowa 44. W programie zebrania m.in.: głosowanie nad przyjęciem sprawozdań finansowego i merytorycznego za 2015 rok, dyskusja i uchwalenie poprawek do LSR na bazie uwag Urzędu Marszałkowskiego, wybór Komisji Rewizyjnej w związku z zakończeniem jej kadencji, dyskusja nad obsadą i pracą biura LGD, omówienie planu komunikacji i planu szkoleń, omówienie harmonogramu naboru wniosków, wolne wnioski i inne sprawy. Po zakończeniu obrad przewidujemy obiad. 

Bardzo prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa na nr tel. biura: 605 786 466 lub na e-mail: biuro@podgrodzietorunskie.pl -  do dnia 31 maja 2016 r. 

Dojazd: jadąc od strony Torunia i Lubicza należy na pierwszych światłach za Lubiczem skręcić w lewo w ul. Owocową, po czym po kilkuset metrach skręcić w lewo w ul. Gruszową. 

Link do mapy Google:

MAPKA 

Harmonogram naboru wniosków w ramach wdrażania LSR - wersja robocza

13-04-2016

Przedstawiamy wstępną wersję harmonogramu naboru wniosków w ramach wdrażania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Ostateczną wersję zatwierdzi walne zgromadzoenie członków, które zostanie zorganizowane, gdy będziemy mieli zgodę na zatwierdzoną wersję Strategii po uwagach ekspertów zewnętrznych. Nastąpi to najpewniej w maju br. 

Już wkrótce odbędą się pierwsze szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców. 

HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW - WERSJA ROBOCZA 

Plan komunikacji naszej LGD

13-04-2016

W linku poniżej, a w przyszłości na stałe w zakładce "LSR" przedstawiamy Plan komunikacji naszego Stowarzyszenia. W Planie opisane zostaly metody i techniki poprzez które nasze Stowarzyszenie będzie komunikowało się z mieszkańcami na obszarze naszego działania. Są tam m.in. ramowe daty szkoleń, które będziemy organizowali dla naszych potencjalnych beneficjentów. 

Zapraszamuy do zapoznania się z dokumentem: 

POBIERZ PLAN KOMUNIKACJI LGD PODGRODZIE TORUŃSKIE 

Uwaga - są dotacje dla bezrobotnych chcących założyć własną działalność gospodarczą!

29-02-2016

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu

rozpoczął nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane w ramach naboru finansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie toruńskim (II)”.

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu jako bezrobotne (dla których ustalono II profil pomocy lub I profil pomocy w uzasadnionych przypadkach), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem osób:

- długotrwale bezrobotnych,

- niepełnosprawnych,

- o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie, tj. podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne).

Termin naboru:

01.03.2016r. – 15.03.2016r.

Kwota dofinansowania do 23.000,00zł

Liczba miejsc: 45

Dodatkowe informacje o projekcie:

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży ul. Św. Jana 18, 87-140 Chełmża: tel./fax. 56 675-15-36/ 56 675-15-13, e-mail: dotacje@pupchelmza.pl

UWAGA: uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia kryterium wieku na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020