Nowa wersja strony: http://podgrodzie-torunskie.pl


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zadań wynikających z umowy przyznania pomocy oraz sprawne wdrażanie planu komunikacji. Planowane efekty: realizacja wskaźników określonych w LSR.

Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2018 -Tworzenie i rozwój małych inkubatorów przedsiębiorczości

Bez tytułuLubicz Dolny, 18.05.2018r.

logo LGD

Ogłoszenie o naborze wniosków

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty

realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)

 

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-196/18


Numer konkursu LGD: 4/2018

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

 

Cel ogólny: 1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

Cel szczegółowy: 1.2 Tworzenie i rozwój instytucji otoczenia biznesu

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP):

 

Oś Priorytetowa 7: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 

Przedsięwzięcie LSR:

1.2.1 Tworzenie i rozwój małych inkubatorów przedsiębiorczości

 

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków - pdf.

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków - doc.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Kryteria wyboru projektu(pdf)
 2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P (pdf)
 3. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (pdf)
 4. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków(pdf)
 5. Instrukcja użytkownika GWD (Generatora Wniosków o Dofinansowanie) (pdf)
 6. Regulamin użytkownika GWD (pdf)
 7. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu [1] (pdf)
 8. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2](.zip)
 9. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (pdf)
 10. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji (pdf)
 11. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu(.zip)
 12. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL) (.doc)
 13. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (pdf)
 14. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (pdf)
 15. Podręcznik dla LGD cześć 2(.pdf)
 16. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim(.pdf)
 17. Warunki, jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020 w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z ,,Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego”(.pdf)
 18. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020(.pdf)
 19. Oświadczenie o zobowiązaniu do utworzenia miejsca pracy (.doc)
 20. Oświadczenie o terminie realizacji operacji (.doc)

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD,
w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2] Jw.

 

Dokumenty pomocnicze:


Obszar działania

Gmina Lubicz

Gmina Lubicz
Wejdź na stronę www

Gmina Wielka Nieszawka

Gmina Wielka Nieszawka
Wejdź na stronę www

Gmina Obrowo

Gmina Obrowo
Wejdź na stronę www

Adres biura

Lubicz Dolny ul. Toruńska 24 lokal nr 1

87-162 Lubicz 

pon. - pt. w godz.: 7.00 - 15.00

Kontakt

Kierownik biura: 884 889 610

Specjalista ds. wdrażania LSR: 884 889 601

Specjalista ds. animacji lokalnej: 605 786 466

e-mail:  biuro@podgrodzietorunskie.pl

© 2017 Podgrodzie Toruńskie.Wdrożenie: E-INFONET projektowanie stron Toruń

Search